Актуелно

2024. година

Правилник о уређењу поступка набавки

План ЈН 2024. година

ЈН 03-2024 Набавка електричне енергије за 2024. годину

ЈН 05-2024 Услуге пројектантског надзора

ЈН 01-2024 Набавка горива за возила

ЈН 02-2024 Набавка енергената за грејање

  • ЈН 02-2024 Јавни позив – секторски наручилац
  • ЈН 02-2024 Упутство понуђачима како да сачине понуду
  • ЈН 02-2024 Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
  • ЈН 02-2024 Општи део – подаци о предмету набавке
  • ЈН 02-2024 Критеријуми за доделу уговора
  • ЈН 02-2024 Извештај о поступку
  • ЈН 02-2024 Обавештење о додели уговора
  • JН 02-2024 Одлука о додели уговора

ЈН 04-2024 Осигурање имовине, лица и возила