“Стубо-Ровни”

ПРЕГЛЕДНА КАРТА КОЛУБАРСКОГ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “СТУБО-РОВНИ”

На реци Јабланици 15 км узводно од Ваљева, између села Стубо на десној обали и села Ровни на левој обали, у изградњи је брана Ровни којом ће се формирати акумулација Ровни запремине око 50.000.000 м3. Акумулација се формира у долинама река Јабланице и Сушице.

Регионални водопривредни систем Ровни гради се за снабдевање водом становништва ваљевског региона и има за обавезу и снабдевање водом околних села која су у сливу акумулације Ровни и која су директно угрожена изградњом бране услед узимања земље за потребе формирања акумулационог простора. Поред снабдевања водом објеката везаних за коришћење водопривредног система Ровни, предвиђено је снабдевање командне зграде при акумулацији Ровни и околних села, која се уз велике проблеме снабдевају водом преко водоводног система Кукаљ.

Положај села Стубо и Ровни је такав да данас имају озбиљне проблеме у снабдевању водом за пиће. Изградњом бране и акумулације Ровни и постројења за пречишћавање воде за пиће, ови проблеми би били решени. Хидрогеолошким испитивањима целокупног система утврђено је да нема алтернативних решења која би помогла у решавању проблема снабдевања водом.

Учесници у изградњи бране и акумулације Ровни
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 • Електропривреда
 • општине

Учесници у изградњи регионалног водовода:

 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • општине

Инвеститори:

 • Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни – Колубара, Ваљево

Пројектант објеката бране, акумулације и регионалног водовода:

 • Ененргопројект – Хидроинжењеринг, Београд

Пројектантски надзор:

 • Ененргопројект – Хидроинжењеринг, Београд

Надзор на извођењу радова:

 • Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни – Колубара, Ваљево
 • МП Велика Морава, Београд
 • Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд

Контрола квалитета уграђеног материјала у тело бране Ровни:

 • Институт за испитивање материјала, Београд

Извођачи радова:

Конзорцијум:

 • Хидротехника – Хидроенергетика, Боград
 • Енергопројект – Нискоградња, Београд

Подизвођачи, специјалисти за одређене радове:

 • Геосонда – Консолидације, Београд

Основна функција КРСВ Стубо–Ровни је:

а) вода за пиће општина: Ваљево, Лазаревац и Лајковац, Мионица и Уб
б) техничка вода за ТЕ – ТО Колубара на водозахвату
ц) заштита од поплава
д) задржавање наноса
е) биолошки минимум

Основни делови система су:

а) Објекти бране и акумулације Стубо–Ровни

 • висина бране: 75 м
 • површина слива акумулације: 104 км2
 • запремина акумулације 50.000.000 м3

б) Објекти регионалног водовода

 • цевовод сирове воде Брана–ППВ
 • ППВ Пећина
 • цевовод воде за пиће до дистрибутивних резервоара општина

БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА “СТУБО-РОВНИ”

Учесници у финансирању пројекта:

а) Бране и акумулације Стубо–Ровни:

 • Министарство водопривреде
 • Електропривреда
 • општине

б) Регионалног водовода:

 • Министарство водопривреде
 • општине
 • Министарство за НИП
 • МИСП (Програм подршке развоју инфраструктуре локалне самоуправе)

Учесници у пројекту:

а) Инвеститор радова:

 • Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо–Ровни Колубара, Ваљево

б) Пројектант објеката бране, акумулације и регионалног водовода:

 • Енергопројект – Хидроинжењеринг, Београд

Европска подршка пројекту:

У званичној националној водопривредној стратегији, Водопривредној основи Републике Србије, усвојеној од стране Владе Србије, акумулација под називом Стубо–Ровни, западно од Ваљева, идентификована је и развијена као главни будући извор водоснабдевања за регион (Ваљево, Лазаревац, Лајковац, Уб и Мионица).

Изграђени објекти бране Стубо–Ровни:

 • брана до коте 363,5 м н.в.
 • опточни тунел
 • водозахватна кула
 • шахтни прелив
 • ињекциона завеса
 • командна зграда акумулације
 • део локалних саобраћајница
 • прекидна комора и регулациони блок

БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА “СТУБО-РОВНИ”