Црпна станица „ПАКЉЕ“

 

Црпна станица ПАКЉЕ:

Са пуштањем у експлоатацију црпне станице Пакље отварају се бројне могућности коришћења Регионалног водоводног система Ровни. Извориште Пакље саставни је део биланса вода акумулације Стубо-Ровни, па је самим тим било потребно приступити захватању, контроли и транспорту укупне количине воде која се појављује и прелива у корито реке Јабланице у одређеним временскипериодима.

ЦРПНА СТАНИЦА „ПАКЉЕ“

Извориште «Пакље» саставни је део биланса вода акумулације «Стубо-Ровни» па самим тим је било потребно приступити захватању, контроли и транспорту укупне количине воде која се појављује и прелива у корито реке Јабланице у одређеним временским периодима.

Црпна станица «Пакље» се налази на око 6км од преградног профила бране «Ровни». Град Ваљево се снабдева водом са изворишта «Пакље» и захватом из реке Градац. Од изворишта «Пакље» до ППВ «Пећина» је урађен челични цевовод ДН700 дужине 8.200м. Пропусна моћ цевовода је око 300 л/с.

Како извориште »Пакље« већим делом године издашност преко 600 л/с а капацитет ППВ »Пећина« је 600 + 242 л/с то је било потребно повећати пропусност цевовода изградњом црпне станице код самог изворишта »Пакље«. До сада недостајућа количина воде (разлике између пропусне моћи цевовода и капацитета ППВ) обезбеђивала са реке Градац црпном станицом инсталисане снаге 1 МW.

Током већег дела године (најмање 6 месеци) се може обезбедити додатних 300 л/с сирове воде са изворишта »Пакље« црпном станицом инсталисане снаге 200 КW. Овим решењем се смањује захватање воде са реке Градац као заштићеног природног добра.

Изграном црпне станице »Пакље« и планираном реализацијом прве фазе изградње Регионалног водоводног система »Ровни« намеће се потреба да се у оквиру црпне станице »Пакље« постави мерно регулациони блок који ће омогућити максимално искоришћење постојећег цевовода ДН700 додавањем недостајућих количина воде из цевовода ДН1000 у периодима када долази до пада издашности изворишта »Пакље«. У првој фази изградње водоводног система цев ДН1000 се води само до црпне станице а даље се користи постојећи цевовод ДН700.

За потребе увођења воде из акумулације »Ровни« у постојећи цевовод предвиђена је уградња регулационог блока у посебном шахту у оквиру црпне станице. Регулациони блок се састоји од две паралелне регулационе гране, ДН300 и ДН500. Обе гране се састоје од изолационог лептирастог затварача са ручним погоном, клипно-прстенастог регулационог затварача са електромоторним погоном и монтажно-демонтажног комада. Регулациона грана ДН300 се користи при протоцима до 300 л/с а преко тога до протока 730 л/с користи се грана ДН500.

Погони су одабрани тако да време затварања регулационог затварача главне гране ДН500 износи око 400с а помоћне гране ДН300 око 200с.

На регулационој грани ДН500 уграђени су овални затварач и ваздушни вентил са великим и малим отвором ДН150 ПН10 ради неометаног пуњења и пражњења инсталације, али и прекидања вакуума као последице затварања регулационог вентила. Из тих разлога на регулационој грани ДН300 уграђен је ваздушни вентил са два отвора и овални затварач ДН100 ПН10.

Из регулационог блока вода се транспортује челичним цевоводом ДН600 до постојећег чвора у црпној станици. У постојећем шахту уз црпну станицу уграђен је електромагнетни мерач протока ДН600 ПН10 и монтажно-демонтажни комад ДН600 ПН10.

Непосредно иза мерача протока у постојећем шахту предвиђен је испуст за пражњење са овалним затварачем ДН150 ПН10. Од овог затварача до изливне главе ДН150 ПН10 са жабљим пклопцем води ПЕХД100 цевоводом ДН150 ПН10.

Ради спречавања вакуумирања цевовода при наглом смањењу протока као додатно обезбеђење уграђена је аерациона цев ПЕХД100 ДН150 ПН10.

Хидрауличком анализом показана је потреба за уградњом вентила сигурности на постојећем цевоводу на најнижој тачки, која се налази на стационажи 11+397,40 (ст. 7+287,85 постојећег цевовода ДН700). Уградња угаоног вентила сигурности са опругом (улазна прирубница ДН200 ПН16, излазна ДН300 ПН16) извешће се у постојећем шахту муљног испуста постављањем вентила уместо овалног затварача на муљном испусту ДН300. Вентил ће бити опремљен полугом за принудно отварање како би се омогућило пражњење и испирање цевовода ДН700. Од овог шахта до изливне главе ДН300 на обали реке води се челична цев ДН300. Вентил сигурности се отвара на 14 бара и мора имати пропусну моћ најмање 430 л/с на 110% притиска отварања.

Већ је напоменуто да је црпна станица »Пакље« пројектована за потребе препумпавања преливних вода са изворишта »Пакље« до постројења за пречишћавање воде за пиће »Пећина« у Ваљеву. Приликом дефинисања висинског положаја пумпи ишло се на максимално сигуран рад електроцрпних агрегата до појаве кавитације при максималном протоку. У том циљу оса пумпних агрегата постављена је у оси постојећег гравитационог цевовода.

Да би се постигли максимални ефекти препумпавања воде кроз постојећи цевовод ДН700 и будући гравитациони цевовод ДН1000 са акумулације »Ровни« предвиђено је било да су пумпе повезане преко редне везе. Преко постојећег цевовода транспортовало би се 680 л/с а преко будућег цевовода са акумулације до 1000 л/с колике су понекад издашности врела »Пакље«.

У фази реализације црпне станице појавиле су се потешкоће са фундирањем објекта тако да је објекат морао да се подигне за 1,70м у односу на Главни пројекат. Да би црпна станица функционисала и у условима веће коте усисног цевовода морале су да се ураде допунске хидрауличке анализе.

Да би се омогућило подизање коте доње плоче црпне станице и избегли проблеми са кавитацијом уместо редне везе усвојена је паралелна веза пумпних агрегата. Код паралелне везе пумпе су мање угоржене од ефекта кавитације. Такође, постигнуто је једноставније и функционално сигурније решење.

При паралелној вези усвојене пумпе нису у стању да добаце воду до виших пиезометарских кота у гравитационом цевоводу ДН1000. Како би се омогућило препумпавање воде са врела »Пакље« у гравитациони цевовод ДН1000 преко паралелне везе планира се уградња трећег пумпног агрегата одговарајућег протока и висине дизања. Са трећим пумпним агрегатом омогућило би се препумпавање захтеваних количина воде са врела »Пакље«.

Један од агрегата ће контролисати фреквентни регулатор а други ће користити софт-стартер. Капацитет и карактеристике треће пумпе одредиће се након пуњења акумулације »Стубо-Ровни«.

Избор режма рада и управљање системом се врши преко постојеће рачунарске опреме која је инсталирана у орману аутоматике ДТ1 у машинској сали црпне станице »Пакље«

Изградња црпне станице «Пакље» је остварена уз донацију Владе Републике Чешке. Донација се огледала у испоруци и монтажи опреме. У мају 2005. године црпна станица је пуштена у рад, а 2006. године је добијена употребна дозвола.