Crpna stanica „PAKLJE“

 

Crpna stanica PAKLJE:

Sa puštanjem u eksploataciju crpne stanice Paklje otvaraju se brojne mogućnosti korišćenja Regionalnog vodovodnog sistema Rovni. Izvorište Paklje sastavni je deo bilansa voda akumulacije Stubo-Rovni, pa je samim tim bilo potrebno pristupiti zahvatanju, kontroli i transportu ukupne količine vode koja se pojavljuje i preliva u korito reke Jablanice u određenim vremenskiperiodima.

CRPNA STANICA „PAKLJE“

Izvorište «Paklje» sastavni je deo bilansa voda akumulacije «Stubo-Rovni» pa samim tim je bilo potrebno pristupiti zahvatanju, kontroli i transportu ukupne količine vode koja se pojavljuje i preliva u korito reke Jablanice u određenim vremenskim periodima.

Crpna stanica «Paklje» se nalazi na oko 6km od pregradnog profila brane «Rovni». Grad Valjevo se snabdeva vodom sa izvorišta «Paklje» i zahvatom iz reke Gradac. Od izvorišta «Paklje» do PPV «Pećina» je urađen čelični cevovod DN700 dužine 8.200m. Propusna moć cevovoda je oko 300 l/s.

Kako izvorište »Paklje« većim delom godine izdašnost preko 600 l/s a kapacitet PPV »Pećina« je 600 + 242 l/s to je bilo potrebno povećati propusnost cevovoda izgradnjom crpne stanice kod samog izvorišta »Paklje«. Do sada nedostajuća količina vode (razlike između propusne moći cevovoda i kapaciteta PPV) obezbeđivala sa reke Gradac crpnom stanicom instalisane snage 1 MW.

Tokom većeg dela godine (najmanje 6 meseci) se može obezbediti dodatnih 300 l/s sirove vode sa izvorišta »Paklje« crpnom stanicom instalisane snage 200 KW. Ovim rešenjem se smanjuje zahvatanje vode sa reke Gradac kao zaštićenog prirodnog dobra.

Izgranom crpne stanice »Paklje« i planiranom realizacijom prve faze izgradnje Regionalnog vodovodnog sistema »Rovni« nameće se potreba da se u okviru crpne stanice »Paklje« postavi merno regulacioni blok koji će omogućiti maksimalno iskorišćenje postojećeg cevovoda DN700 dodavanjem nedostajućih količina vode iz cevovoda DN1000 u periodima kada dolazi do pada izdašnosti izvorišta »Paklje«. U prvoj fazi izgradnje vodovodnog sistema cev DN1000 se vodi samo do crpne stanice a dalje se koristi postojeći cevovod DN700.

Za potrebe uvođenja vode iz akumulacije »Rovni« u postojeći cevovod predviđena je ugradnja regulacionog bloka u posebnom šahtu u okviru crpne stanice. Regulacioni blok se sastoji od dve paralelne regulacione grane, DN300 i DN500. Obe grane se sastoje od izolacionog leptirastog zatvarača sa ručnim pogonom, klipno-prstenastog regulacionog zatvarača sa elektromotornim pogonom i montažno-demontažnog komada. Regulaciona grana DN300 se koristi pri protocima do 300 l/s a preko toga do protoka 730 l/s koristi se grana DN500.

Pogoni su odabrani tako da vreme zatvaranja regulacionog zatvarača glavne grane DN500 iznosi oko 400s a pomoćne grane DN300 oko 200s.

Na regulacionoj grani DN500 ugrađeni su ovalni zatvarač i vazdušni ventil sa velikim i malim otvorom DN150 PN10 radi neometanog punjenja i pražnjenja instalacije, ali i prekidanja vakuuma kao posledice zatvaranja regulacionog ventila. Iz tih razloga na regulacionoj grani DN300 ugrađen je vazdušni ventil sa dva otvora i ovalni zatvarač DN100 PN10.

Iz regulacionog bloka voda se transportuje čeličnim cevovodom DN600 do postojećeg čvora u crpnoj stanici. U postojećem šahtu uz crpnu stanicu ugrađen je elektromagnetni merač protoka DN600 PN10 i montažno-demontažni komad DN600 PN10.

Neposredno iza merača protoka u postojećem šahtu predviđen je ispust za pražnjenje sa ovalnim zatvaračem DN150 PN10. Od ovog zatvarača do izlivne glave DN150 PN10 sa žabljim pklopcem vodi PEHD100 cevovodom DN150 PN10.

Radi sprečavanja vakuumiranja cevovoda pri naglom smanjenju protoka kao dodatno obezbeđenje ugrađena je aeraciona cev PEHD100 DN150 PN10.

Hidrauličkom analizom pokazana je potreba za ugradnjom ventila sigurnosti na postojećem cevovodu na najnižoj tački, koja se nalazi na stacionaži 11+397,40 (st. 7+287,85 postojećeg cevovoda DN700). Ugradnja ugaonog ventila sigurnosti sa oprugom (ulazna prirubnica DN200 PN16, izlazna DN300 PN16) izvešće se u postojećem šahtu muljnog ispusta postavljanjem ventila umesto ovalnog zatvarača na muljnom ispustu DN300. Ventil će biti opremljen polugom za prinudno otvaranje kako bi se omogućilo pražnjenje i ispiranje cevovoda DN700. Od ovog šahta do izlivne glave DN300 na obali reke vodi se čelična cev DN300. Ventil sigurnosti se otvara na 14 bara i mora imati propusnu moć najmanje 430 l/s na 110% pritiska otvaranja.

Već je napomenuto da je crpna stanica »Paklje« projektovana za potrebe prepumpavanja prelivnih voda sa izvorišta »Paklje« do postrojenja za prečišćavanje vode za piće »Pećina« u Valjevu. Prilikom definisanja visinskog položaja pumpi išlo se na maksimalno siguran rad elektrocrpnih agregata do pojave kavitacije pri maksimalnom protoku. U tom cilju osa pumpnih agregata postavljena je u osi postojećeg gravitacionog cevovoda.

Da bi se postigli maksimalni efekti prepumpavanja vode kroz postojeći cevovod DN700 i budući gravitacioni cevovod DN1000 sa akumulacije »Rovni« predviđeno je bilo da su pumpe povezane preko redne veze. Preko postojećeg cevovoda transportovalo bi se 680 l/s a preko budućeg cevovoda sa akumulacije do 1000 l/s kolike su ponekad izdašnosti vrela »Paklje«.

U fazi realizacije crpne stanice pojavile su se poteškoće sa fundiranjem objekta tako da je objekat morao da se podigne za 1,70m u odnosu na Glavni projekat. Da bi crpna stanica funkcionisala i u uslovima veće kote usisnog cevovoda morale su da se urade dopunske hidrauličke analize.

Da bi se omogućilo podizanje kote donje ploče crpne stanice i izbegli problemi sa kavitacijom umesto redne veze usvojena je paralelna veza pumpnih agregata. Kod paralelne veze pumpe su manje ugoržene od efekta kavitacije. Takođe, postignuto je jednostavnije i funkcionalno sigurnije rešenje.

Pri paralelnoj vezi usvojene pumpe nisu u stanju da dobace vodu do viših piezometarskih kota u gravitacionom cevovodu DN1000. Kako bi se omogućilo prepumpavanje vode sa vrela »Paklje« u gravitacioni cevovod DN1000 preko paralelne veze planira se ugradnja trećeg pumpnog agregata odgovarajućeg protoka i visine dizanja. Sa trećim pumpnim agregatom omogućilo bi se prepumpavanje zahtevanih količina vode sa vrela »Paklje«.

Jedan od agregata će kontrolisati frekventni regulator a drugi će koristiti soft-starter. Kapacitet i karakteristike treće pumpe odrediće se nakon punjenja akumulacije »Stubo-Rovni«.

Izbor režma rada i upravljanje sistemom se vrši preko postojeće računarske opreme koja je instalirana u ormanu automatike DT1 u mašinskoj sali crpne stanice »Paklje«

Izgradnja crpne stanice «Paklje» je ostvarena uz donaciju Vlade Republike Češke. Donacija se ogledala u isporuci i montaži opreme. U maju 2005. godine crpna stanica je puštena u rad, a 2006. godine je dobijena upotrebna dozvola.