Техничка документација

 

1. Главни пројекат бране и акумулације «Ровни»
1.1 Општи део
1.2 – Топографске подлоге
– Хидролошке подлоге
– Геолошке подлоге
– Геомеханичке подлоге
– Сеизмолошке подлоге
– Еколошке
1.3 – Брана «Ровни»
– Опточни тунел – темељни испуст, загат
– Прелив са одводним тунелом и слапиштем
– Водозахватна кула: – хидромеханичка опрема
– електро опрема
– Командна зграда
– Ињекциони радови
– Програм хидролошких, метеоролошких и геодетских осматрања
– Локалне и инспекцијске саобраћајнице
– Хидроелектрана: – грађевински део
– машински део
– Организација грађења
– Геодетско обележавање пројекта
– Екологија
– Санитарна заштита

– Управљање квалитетом воде
– Системи осматрања и обавештавања
– Елаборат о измештању инсталација
– Елаборат о заштити на раду
– Елаборат о евидентирању непокретних културних добара на сливном подручју реке Јабланице
– Мост преко Таре
– Мост преко Житковице
– Мост Јабланица
– Мост Самаџинац
– Далековод од ТС у Ваљеву до бране «Ровни»
– Провера ТС 35/10КВ «Ваљево ИX»
– Пут Ваљево – Поћута – Рогачица
– Геотехничке подлоге за пут Ваљево – Поћута
– Саобраћајна сигнализација и опрема
– Студија коришћења сливова Јабланице, Обнице и Градац
– Хидролошка истраживања у сливу реке Градац
– Ревизија Главног пројекта бране иакумулације «Ровни»
– Корекција потока Резина
– Измештање далековода 10КВ
– Резервоар Совач
– Телеметрисање нивоа воде акумулације «Ровни»
– Чишћење акумулационог простора
– Еколошко-геомеханичка истраживања радиоактивности
– Црква Грачаница
– Пут Р – 111
– Експлоатација каменолома «Стубо»
– Магацин експлозивног материјала и иницијалних средстава
– Измена пречника цевовода сирове воде од водозахватне куле до прекидне коморе
– Рударски пројекат површинског копа «Стубо»
– Рекултивација површинског копа «Стубо»
– Детаљна анализа утицаја експлоатације површинског копа «Стубо» на животну средину
– Студија о процени утицаја површинског копа «Стубо» на животну средину
– Црква у селу Тубравић
– Регулациони блок са платоом и пратећим објектима-почетак цевовода
– Општа књига
– Прекидна комора
– Регулациони блок
– Микросита
– Урежење терена
– Постројење за пречишћавање воде «Ровни» 2×10 л/с
– Снабдевање водом командне зграде
– Снабдевање водом села Стубо и Ровни у оквиру Регионалног водопривредног система
«Ровни»

2. Главни пројекат црпне станице «Пакље»
2.1 Детаљна анализа утицаја на животну средину црпне станице на изворишту Пакље града Ваљева
2.2 Студија оправданости изградње црпне станице «Пакље»
2.3 Црпна станица «Пакље»:

 • Грађевински део
 • Хидраулички чвор
 • Машинска и електро опрема

3. Главни пројекат цевовода за транспорт сирове воде од бране «Ровни» до постројења за пречишћавање воде «Пећина» у Ваљеву

3.1 Цевовод за транспорт сирове воде од бране «Ровни» до постројења за пречишћавање воде «Пећина» у Ваљеву: – грађевински пројекат

 • машински пројекат
 • пројекат опреме (машинска и електро опрема)
 • пројекат катодне заштите
 • ТТ кабал Пећина-Ровни
 • Геотехнички елаборат

3.2 Постројење за пречишћавање воде за пиће «Пећина» у Ваљеву, И фаза 600л/с
3.3. Захватање и транспорт воде од изворишта «Пакље» до постројења за пречишћавање воде «Пећина» у Ваљеву
3.4 Пројекат дела Регионалног водопривредног система од постројење за пречишћавање воде за пиће «Пећина» до резервоара «Гајина»

4. Снабдевање водом дела општине Мионица
4.1 Општа књига
4.2 Цевоводи
4.3 Црпна станица Шушеока:

 • грађевински део
 • машински део
 • електро део

4.4 Резервоар Бела стена

5. Елаборат о изведеном стању
5.1 «Енергопројект-Хидроинжењеринг» из Београда доставља сваке године:

 • Елаборат о изведеном стању на површинском копу «Стубо»
 • Елаборат о изведеном стању сеизмичких испитивања
 • Елаборат о изведеном стању картирања

5.2 Институт за испитивање материјала из Београда доставља сваке године Елаборат о уграђеном материјалу у тело бране

6. Снабдевање водом села Стубо и Ровни
6.1. Главни пројекат снабдевања водом села Стубо и Ровни

7. Главни пројекат: Колубарски регионални систем за водоснабдевање

7.1. Цевовод сирове воде ПК „Ровни“ – ХЧ „Пакље“

7.2. Цевовод сирове воде ХЧ „Пакље“ – ППВ „Пећина“

7.3. Цевовод чисте воде ППВ„Пећина“ – Р.„Гајина“

7.4. Резервоар „Гајина“

 • Грађевински део
 • Машински део
 • Електро део

7.5. Цевовод чисте воде Р. „ Гајина “ – Белошевац

7.6. Цевовод чисте воде ’’Белошевац – Дивци’’

7.7. Цевовод чисте воде ’’Дивци – Оштриковац’’

7.8. Цевовод чисте воде ’’Дивци – Р. Светлак“

7.9. Пумпна станица „Мионица“

 • Грађевински део
 • Машински део
 • Електро део

7.10. Резервоар „Светлак“

 • Грађевински део
 • Машински део
 • Електро део

7.11. Резервоар „Оштриковац“

 • Грађевински део
 • Машински део
 • Електро део

7.12. Мерни блокови

 • Електро део

8. Идејни пројекат хидротехничког и партерног уређења простора низводно од бране „Стубо-Ровни“

9. Јавно предузеће за управљање и коришћење Регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара уредно је обезбедило све неопходне дозволе и решења