Finansijski izveštaj

 

Finansijski izveštaj ( 2021. godina )

 • Bilans stanja za 2021. godinu – preuzmi
 • Bilans uspeha za 2021. godinu – preuzmi
 • Napomene uz finansijske izveštaje za 2021. godinu – preuzmi
 • Revizorski izveštaj za 2021. godinu – preuzmi

Finansijski izveštaj ( 2020. godina )

 • Finansijski izveštaj za 2020. godinu ( kompletan ) – preuzmi
 • Bilans stanja za 2020. godinu – preuzmi
 • Bilans uspeha za 2020. godinu – preuzmi
 • Izveštaj o tokovima gotovine za 2020. godinu – preuzmi
 • Izveštaj o ostalom rezultatu za 2020. godinu – preuzmi
 • Izveštaj o promenama na kapitalu za 2020. godinu – preuzmi
 • Napomene uz finansijske izveštaje za 2020. godinu – preuzmi
 • Revizorski izveštaj za 2020. godinu – preuzmi