Brana i akumulacija „Stubo-Rovni“

 

IZGRAĐENOST KRSV „STUBO-ROVNI“

Brana i akumulacija „Stubo-Rovni“

1. Izgrađeni objekti brane i akumulacije „Stubo-Rovni“:

– Brana do kote 363,50mnm
– Optočni tunel
– Vodozahvatna kula
– Šahtni preliv
– Injekciona zavesa
– Komandna zgrada akumulacije
– Deo lokalnih saobraćajnica
– Prekidna komora i regulacioni blok
– Kontrolno-komandni centar
– Postrojenje za preradu vode “Rovni”, kapaciteta 2 dž 10 l/s
– Put kruna brane-selo Stubo-nova lokacija crkve

2. Izgrađeni objekti regionalnog puta R-111 Rovni – Poćuta

– Svi radovi na deonici puta Rovni – Poćuta (0+000 – 10+800)
– Svi mostovi: Jablanica 1, Samadžinac, Tara, Jablanica 2

Napomena: Regionalni put R-111 je tehnički primljen 2003. god. i dobijena je upotrebna
dozvola. Javno preduzeće za korišćenje vodoprivrednog sistema Rovni –
– »Kolubara« je 2005. god. izvršilo prenos prava korišćenja nepokretnosti u
državnoj svojini na Republiku Srbiju – Republičku direkciju za puteve.

3. Radovi koji su u toku:

– Snabdevanje vodom komandno-kontrolnog centra ;
– Sistem osmatranja i obaveštavanja
– Sanitarna zaštita i ekologija:

 • Uređenje površina koje se potapaju;
 • Uređenje zone neposredne zaštite
 • Uređenje zone uže sanitarne zaštite
 • Uređenje šire zone sanitarne zaštie

4. Neizgrađeni objekti brane i akumulacije „Stubo-Rovni“:

a) Brana sa objektima:

 • Pretvaranje optočnog tunela u temeljni ispust i zahvat za korisnike
 • Izlazna zatvaračnica;
 • Podbransko uređenje

b) Lokalne saobraćajnice

c) Montaža hidromašinske opreme u tunelu

d) Snabdevanje vodom podbranskog dela i sela pored brane brane: Stubo i Rovni

e) AE radovi i uređenje vodnih tokova

Da bi se akumulacija mogla napuniti a potom i koristiti neophodno je pre punjenja izvršiti čišćenje akumulacije. Radovi na čišćenju akumulacionog prostora počeli su početkom 2010. god. a oni obuhvataju:

– uklanjanje svog rastinja (stabla, šiblja, grane, lišće),
– uklanjanje travnatog sloja sa livada, odnosno pašnjaka i šušnja sa površina pod šumama sve do zdrave zemlje
– uklanjanje biljne mase i drugih ostataka od poljoprivrede
– uklanjanje površinskog sloja zemljišta (humusa) samo sa određenih površina, uklanjanje panjeva i uređenje površina pod okućnicama.

Nakon čišćenja, sav materijal se mora izneti iz sliva, odnosno nizvodno od brane. Za lokaciju deponija za odlaganje materijala od čišćenja usvojena je prosečna daljina od 3 km.

Tlo dna akumulacije sadrži organske materije koje se raspadaju stvarajući pupridne gasove koji su neprijatnog mirisa. Izbegavanje posledica ovog fenomena ostvaruje se izradom ispusta u blizini dna, kojim se ispušta voda opterećena gasovima organskog porekla.

Važno je istaći da je tokom izrade dokumentacije postupljeno po primedbama republičke sanitarne inspekcije.

Zakon o vodama (Sl.glasnik Republike Srbije br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005, 30/2010) definisao je zone zaštite područja na kojima se nalaze izvorišta. To su:

– zona neposredne sanitarne zaštite
– zona uže sanitarne zaštite
– zona šire sanitarne zaštite

Zona neposredne sanitarne zaštite obrazuje se oko izvorišta, vodozahvata na rekama, jezerima i akumulacijama, crpnih stanica, rezervoara i prekidnih komora. Imajući u vidu zakonske propise, veličinu akumulacije i brane kao i ituaciju na terenu, zaštitna ograda će biti postavljena na rastojanju od 20m. Ovo se smatra opravdanim jer se omogućava eventualna intervencija mehanizacijom na među prostora između brane i ograde.

Pristup u zonu neposredne sanitarne zaštite imaće samo lica zaposlena na održavanju i obezbeđenju objekta, koja moraju biti sanitarno pregledana.

Užu zonu sanitarne zaštite čini površina zemljišta pod stalnim sanitarnim nadžorom. Ona štiti izvorište od mikrobiološkog zagađenja. Polazeći od mogućeg mikrobiološkog zagađenja i vremena propadanja mokroorganizma, logično bi bilo zonu uže sanitarne zaštite uspostaviti polukružno na rastojanju od 1500m uzvodno od vodozahvata. U užoj zoni sanitarne zaštite zabranjeno je:

– građenje investicionih objekata, osim objekata za zaštitu voda i objekata vodosnabdevanja
– skladištenje čvrstih otpadaka, jalovine, tečnih goriva i maziva
– izgradnja drenažnih i infiltrirajućih bazena i bunara, kao i ispuštanje otpadnih voda
– eksploatacija kamena i šljunka, kao i svi drugi rudarski radovi
– gajenje stoke i pernate živine na industrijski način, prerada mesa i živinskih otpadaka i sl.

Šira zona sanitarne zaštite obuhvata celo slivno područje Jablanice i Sušice, što čini površinu od 104km2. U okviru ove zone treba uvesti sledeće mere i zabrane:

– zabranjuje se izgradnja industrijskih objekata, stočnih farmi i drugih objekata čije otpadne vode i materije mogu zagaditi izvorište
– ograničava se primena đubriva i zabranjuje se upotreba otpadnih voda za navodnjavanje

Od ovih zabrana i ograničenja izuzeti su objekti od posebnog značaja za zaštitu zemlje. Pojas zaštite oko glavnih cevovoda iznosi sa svake strane najmanje po 2,5m.

Tokom 2009. godine izvršena je rekonstrukcija regionalnog postrojenja za prečišćavanje vode za piće „Pećina“ u Valjevu kapaciteta Q=600 l/sek.

Rekonstrukciju je izvelo preduzeće „Elektrovolt“ d.o.o. iz Valjeva.

EVROPSKA PODRŠKA PROJEKTU

U zvaničnoj nacionalnoj vodoprivrednoj strategiji, Vodoprivrednoj osnovi Republike Srbije, usvojenoj od strane Vlade Srbije, akumulacija pod nazivom “Stubo-Rovni”, zapadno od Valjeva, identifikovana je i razvijena kao glavni budući izvor vodosnabdevanja za region (Valjevo, Lazarevac, Lajkovac, Ub i Mionica).

Studija izvodljivosti Kolubarskog regionalnog sistema vodosnabdevanja je sačinjena u okviru MISP projekta. Projekat ima sledeće specifične ciljeve:

 • Podsticaj razvoju regionalnog plana koji pokriva 5 opština (Valjevo, Mionica, Ub, Lajkovac i Lazarevac)
 • Omogućiti opštinama učesnicama da učine efikasnim usluge vodosnabdevanja osnivanjem regionalnog preduzeća
 • Unaprediti kapacitete opštinskih JKP da efikasno i isplativo upravljaju uslugama vodosnabdevanja i poboljšaju dugoročnu sigurnost i kvalitet vodosnabdevanja
 • Usaglašavanje sa relevantnim nacionalnim i EU propisima u vezi sa javnim vodosnabdevanjem i pratećim pitanjima zaštite javnog zdravlja i životne sredine.

GRANICE ODGOVORNOSTI JP “KOLUBARA”

Objekti brane i akumulacije „Stubo-Rovni“ su u završnoj fazi, tj. stepen izgrađenosti ovog sistema je oko 90%.

Sledeća faza u realizaciji Kolubarskog regionalnog sistema za vodosnabdevanje je izgradnja regionalnog cevovoda od brane i akumulacije „Stubo-Rovni“ do budućih korisnika.

Pretpostavljena struktura kofinansiranja bila bi sledeća:

 • IPA fondovi (Delegacija EU u Srbiji)
 • Vlada Republike Srbije (kofinansiranje IPA fondova)
 • Vlada Republike Srbije (kofinansiranje iz drugih izvora – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direkcija za vode)
 • Opštine učesnice (iz opštinskih budžeta, kreditnih zaduženja i sl.)

Iz IPA fondova finansira se deo projektne dokumentacije Kolubarskog regionalnog sistema vodosnabdevanja i to:

 • Cevovod za transport sirove vode od brane „Stubo-Rovni” do postrojenja za prečišćavanje vode „Pećina” u Valjevu
 • Cevovod za transport čiste vode od postrojenja za prečišćavanje vode „Pećina” u Valjevu do rezervoara „Gajina” i rezervoar „Gajina”

Iz sredstava Ministarstva vodoprivrede i sredstava grada Valjeva finansira se deo projektne dokumentacije Kolubarskog regionalnog sistema vodosnabdevanja i to:

 • Cevovod za transport čiste: rezervoar „Gajina” – Divci – rezervoar „Oštrikovac”
 • Cevovod za transport čiste: Divci – Mionica