Brana „Stubo-Rovni“

Brana i akumulacija „Stubo-Rovni“

Na reci Jablanici 15km uzvodno od Valjeva, između sela Stubo na desnoj obali i sela Rovni na levoj obali izgrađena je brana “Stubo-Rovni” kojom će se formirati akumulacija “Stubo-Rovni” zapremine oko 50 mil. m3. Akumulacija se formira u dolinama reka Jablanice i Sušice.

Zapremina akumulacije dimenzionisana je potrebnim prostorom za vodosnabdevanje i akumulisanje nanosa. Podaci o brani i akumulaciji su:

– površina sliva 104km2
– visina brane 74,5m
– kota krune brane 363,50mnm
– kota krune preliva 360,00mnm
– kota normalnog uspora 360,00mnm
– kota min. radnog nivoa 310,00mnm
– korisna zapremina akumulacije 49,5 mil m3
– najveća dubina akumulacije 67m

– prosečni proticaji na:

– profilu brane “Stubo-Rovni” 1.499 m3/s
– zahvatu Kolubare 17.43 m3/s
– vrelu “Paklje” 0.391 m3/s

Telo brane je od kamenog nabačaja a vododrživu zonu predstavlja jezgro izgrađeno od gline srednje do visoke plastičnosti. Dve filterske zone čine zaštitu jezgra dok krupniji kamen čini zaštitu uzvodne i nizvodne kosine brane od erozije.

Kamen za telo brane uzima se iz majdana, koji je neposredno, uzvodno od brane, dok se glina uzima sa pozajmišta koje je oko 3km uzvodno od brane. Majdan i pozajmišta gline su detaljno ispitana i utvrđeno je da po kvalitetu i količini zadovoljavaju za predviđenu upotrebu.

Regionalni vodoprivredni sistem “Stubo-Rovni” gradi se za snabdevanje vodom i stanovništva valjevskog regiona i ima za obavezu i snabdevanje vodom okolnih sela koja su u slivu akumulacije “Stubo-Rovni” i koja su direktno ugrožena izgradnjom brane usled uzimanja zemlje za potrebe formiranja akumulacionog prostora. Pored snabdevanja vodom objekata vezanih za korišćenje vodoprivrednog sistema “Stubo-Rovni” predviđeno je snabdevanje komandne zgrade pri akumulaciji “Stubo-Rovni” i okolnih sela, koja se uz velike probleme snabdevaju vodom preko vodovodnog sistema “Kukalj”.

Položaj sela Stubo i Rovni je takav da danas imaju ozbiljne probleme u snabdevanju vodom za piće. Izgradnjom brane i akumulacije “Stubo-Rovni” i postrojenja za prečišćavanje vode za piće ovi problemi bi bili rešeni. Hidrogeološkim ispitivanjima celokupnog sistema utvrđeno je da nema alternativnih rešenja koja bi pomogla u rešavanju problema snabdevanja vodom.

Za pokrivanje potreba u vodi sela Stubo i Rovni i komandne zgrade predviđeno je postrojenje za prečišćavanje vode za piće kapaciteta 2 x 10 l/s koje se sastoji iz dve procesne linije, svaka kapaciteta 10l/s. Postrojenje za prečišćavanje vode za piće biće izgrađeno neposredno nizvodno od brane “Stubo-Rovni” na platou koji je predviđen i za regulacioni blok i prateće objekte.

Predviđeno je da se postrojenje za prečišćavanje vode za piće napaja vodom iz akumulacije “Stubo-Rovni” Kao privremeno rešenje, dok se akumulacija “Stubo-Rovni” ne pusti u rad, postrojenje za prečišćavanje vode za piće će se napajati vodom zahvatanjem vode iz reke Jablanice.

Za napajanje vodom sela Stubo i Rovni i komandne zgrade predviđena su tri rezervoara koja će se dimenzionisati prema podacima o broju stanovnika, dužini trase cevovoda, strukturi stoke i položaju predviđenih rezervoara.
Regionalni vodoprivredni sistem “Stubo-Rovni” predviđen je za snabdevanje vodom stanovništva, industrije, ublažavanje efekata poplava, zadržavanje nanosa, obezbeđenje biološkog minimuma i proizvodnju električne energije.

Prekidna komora uz branu za regulaciju pritiska i protoka povezana je sa vodozahvatnom kulom u akumulaciji preko čeličnog cevovoda koji prolazi kroz optočni tunel. Uloga prekidne komore je da smanji radni pritisak u cevovodu sirove vode i omogući rad male hidroelektrane uz branu.

Iz prekidne komore voda se gravitacionim cevovodom DN1000 preko crpne stanice “Paklje” vodi do postrojenja za prečišćavanje vode za piće “Pećina” u Valjevu. Instalisani kapacitet cevovoda je 1720 l/s i ukupne dužine 11820m.

Crpna stanica “Paklje“ se nalazi na oko 6km od pregradnog profila brane “Stubo-Rovni”. Trasa budućeg cevovoda će pratiti regionalnu saobraćajnicu Valjevo-Bajina bašta. Takođe, trasa budućeg cevovoda će nekoliko puta presecati rečni tok reke Jablanice, kako bi se na najbolji način iskoristile prirodne karakteristike terena i smanjile investicije celog projekta.
Cevovod od brane “Stubo-Rovni” do crpne stanice “Paklje“ predstavlja samo deo cevovoda koji će povezivati branu “Stubo-Rovni” sa budućim korisnicima.

Intezivan razvoj gradova na području podrinjsko-kolubarskog regiona uslovio je stalan porast potreba u vodi stanovništva i industrije. Raspoloživa izvorišta postala su nedovoljna za obezbeđenje dovoljnih količina kvalitetne vode za piće. Da voda ne bi bila ograničavajući faktor razvoja udružene opštine: Valjevo, Lajkovac, Lazarevac, Ub i Mionica pristupile su akciji obezbeđenja nedostajućih količina vode za piće.

Krajem devedesetih godina inicirana je za izgradnju akumulacije “Stubo-Rovni” i pratećih objekata, cevovoda sirove vode, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, prekidnih komora crpnih stanica i magistralnih cevovoda za transport vode do distribucionih rezervoara opština korisnika.

Snabdevanje vodom naselja na teritoriji opštine Valjevo nije u potpunosti rešeno. Gradsko područje i prigradska naselja imaju na raspolaganju dovoljne količine vode za piće, dok pojedina udaljena naselja nemaju obezbeđene ni minimalne količine pitke vode.

Konceptom razvoja snabdevanja vodom naselja na području opštine Valjevo definisane su veze na Regionalni vodovodni sistem “Stubo-Rovni” i potreba da se magistralni cevovod čiste vode poveže na rezervoar “Gajinu“ i distributivnu vodovodnu mrežu Valjeva.

Sa porastom potrošnje vode u Valjevu i prigradskim naseljima postojeća vodovodna mreža postaće usko grlo za transport vode do potrošača. Da bi se omogućila distribucija novih količina vode za piće potrebno je da se izgradi novi magistralni distribucioni cevovod. Preko magistralnog distribucionog cevovoda ostvarila bi se veza na distributivni vodovodni sistem Valjeva i obezbedio bi se plasman vode za naselja na suprotnom delu grada. Jedini slobodni koridor za izgradnju magistralnog distribucionog cevovoda je forland reke Kolubare.

Magistralni cevovod za Regionalni vodovodni sistem “Stubo-Rovni” takođe bi morao da prođe kroz gradsko tkivo Valjeva. S obzirom da ne postoji mogućnost da se kroz Valjevo provuku dva cevovoda velikog prečnika usvojeno je da se izgradi zajednički cevovod i zajedničk rezervoar na Gajini.

Za prigradska naselja kao rešenje problema snabdevanja vodom nameće se veza sa distribucionim vodovodnim sistemom Valjeva, dok je za ostala naselja potrebno predvideti vezu na Regionalni vodovodni sistem “Stubo-Rovni”.

Na osnovu sprovedenih hidrauličkih analiza vidi se ogroman značaj izgradnje magistralnog cevovoda koji se ogleda u sledećem:
– obezbeđeno je napajanje vodovodne mreže sa tri pravca
– nije potrebno proširenje postojeće vodovodne mreže u gradskom jezgru
– obezbeđen je tranzit vode za nizvodne korisnike
– povećana je funkcionalna sigurnost s obzirom da se grad snabdeva vodom iz više pravaca

Po završetku izgradnje prve faze postrojenja za prečišćavanje vode za piće “Pećina” od 600 l/s izveden je deo magistralnog cevovoda čiste vode Ø1100mm do temena “T-22“ u forlandu reke Kolubare neposredno pored mosta na Jadru. U forlandu Kolubare izvršeno je spajanje sa postojećom vodovodnom mrežom tako da su otklonjena uska grla za transport vode na delu od postrojenja za prečišćavanje vode za piće do distribucione vodovodne mreže.

Ovaj projekat obuhvata izgradnju druge i treće faze postrojenja za prečišćavanje vode za piće “Pećina” od po 600 l/s i rezervoara “Gajina“.

Rezervoar “Gajina“ ima ulogu kontra rezervoara u distribucionom vodovodnom sistemu Valjeva i ulogu rezervoara ispred potrošnje vode nizvodnih naselja. Svojom zapreminom rezervoar “Gajina“ izravnava neravnomernost u potrošnji vode Valjeva i obezbeđuje dovoljnu rezervu vode za sigurno funkcionisanje vodovodnog sistema.

Rezervoar “Gajina“ lociran je neposredno ispod obilaznog puta Valjevo-Užice. Sastoji se od dve komore, zaprmine 2000 m3 i zajedničke zatvaračnice. U zatvaračnici je predviđen dovod vode e Ø1000mm koji se redukuje u Ø700mm na svaku komoru.

Iz rezervoara “Gajina“ prečišćena voda u količini od 775 l/s transportuje se za Mionicu, Ub, Lajkovac i Lazarevac. Do prekidne komore “Oštrikovac“ voda se transportuje cevovodom Ø900mm. U divcima je predviđen odvojak Ø400mm prema Mionici za vezu sa postojećim rezervoarom “Svetlak“. Od prekidne komore “Oštrikovac“ voda se preko jednog kraka Ø400mm transportuje prema Ubu a drugim krakom Ø800mm prema rezervoaru “Vrač Brdo“ i dalje prema Lajkovcu i Lazarevcu.

Od pomenutih objekata jedino je izgrađen rezervoar “Vrač Brdo“.

Opština Ub je u međuvremenu izgradila distribucioni rezervoar zapremine 2000m3 na pravcu prema Valjevu. Rezervoar do danas nije stavljen u funkciju, pa se nameće potreba da se uradi Koncept snabdevanja vodom opštine Ub kako bi se razmotrila mogućnost uklapanja ovog rezervoara u Regionalni vodovodni sistem “Stubo-Rovni”

Pored glavnih objekata regionalnog vodovoda trebalo bi u narednim fazama izrade projektne dokumentacije predvideti i objekte za distribuciju vode u manjim podsistemima koji će proisteći nakon izrade Koncepta snabdevanja vodom naselja u regionu.

Koncept snabdevanja vodom naselja opštine Valjevo
U mnogim prigradskim naseljima nije izgrađena komunalna infrastruktura. To se prvenstveno odnosi na naselja Klinci, Mrčić, Paune i dr. Da bi rešili problem vodosnabdevanja vodom ova naselja vrše stalni pritisak sa ciljem da se pvežu na gradsku vodovodnu mrežu.

Jeda broj naselja na brdskom području snabdeva se vodom organizovano preko zajedničkih vodovodnih sistema zahvatajući vodu sa obližnjih izvora. Izdašnost ovih izvora u letnjem i jesenjem periodu pada na minimum tako da veliki deo potrošača nema uredno snabdevanja vodom.

Sela u ravničarskom delu opštine u dolini reke Kolubare snabdevaju se vodom iz individualnih kopanih bunara. Mnoge nehigijenske septičke jame i otpadne vode iz štala predstavljaju stalnu opasnost za zagađenje podzemnih voda. Jedino dugoročno rešenje snabdevanja vodom ovih naselja je izgradnja zajedničkih vodovodnih sistema koji će biti povezani na regionalni vodovodni sistem «Rovni» ili na distribucionu vodovodnu mrežu Valjeva.

Generalnim urbanističkim planom Valjeva i Prostornim planom Valjeva i Prostornim planom opštine predviđeno je da se izvrši prostorna reorganizacija i teritorijalna urbanizacija. U tom smislu definisana su sledeća područja:

• centralno, nerazvijenije, gradsko područje
• područje sa rastućim promenama u koje spada uže i šire područje grada
• resursna područja
• stagnatorna područja
• turistička područja

Centralno gradsko područje karakterišu visoki uslovi za privredni, društveni i socijalni razvoj. U ovo područje spada grad Valjevo i prigradska naselja: Gradac, Popare, Sedlari, Rađevo selo, Donja Grabovica, Gorić i Bujačić

Područje sa rastućim promenama obuhvata uže i šire područje grada. Ova područja karakteriše povezivanje sa privredom grada, među naseljni saobraćaj, zajednička komunalna infrastruktura. U narednom periodu očekuje se intezivan razvoj i veći porast broja stanovnika. U užem prostoru nalaze se naselja: Divci, Bujačić, Beloševac, Mrčić i Paune a u širem prostoru naselja: Brankovina, Kamenica, Stave, Poćuta, Donje Leskovice i Dračić.

Granično resursno područje u okolini Valjeva, koje ima uslove za eksploataciju prirodnih resursa, ima realne uslove za dalji razvoj. Ovo područje karakteriše urbanizacija, saobraćaj i komunikacije, integracije sa prostornim i privrednim razvojem grada. Realno je očekivati da će naselja: Iverak, Lukavac, Bujačić, Popare, Sedlari, Rađevo selo, Gornja i Donja Grabovica imati dinamičan razvoj u narednom periodu.

Granično resursno područje u široj okolini obuhvata širi pojas koji je udaljen od grada a karakteriše ga mogučnost razvoja poljoprivredne proizvodnje. Ovom području pripadaju naselja: Miličinica, Donja i Gornja Bukovica, Pričević, Gola glava, Lelić, Klinci i Suvodanje

Stagnatorno područje se nalazi u planinskom delu opštine gde ne postoje prirodni uslovi za razvoj naselja. Ovo područje sačinjavaju naselja: Taor, Sovač, Sitarice, Strmna gora, Paklje, Mijač, Kunice, Kovačica, Jazovik, Vlašići, Bačevci, Bobova i Rebelj.

Naselja na resursnom području imaju dovoljno mogućnosti da iz faze stagnacije pređu u fazu daljeg razvoja. Da bi se ovo ostvarilo potrebno je da se za ova naselja obezbedi dovoljna količina vode za piće, izgradi putna infrastruktura i pospeši privredni razvoj izgradnjom manjih prerađivačkih pogona poljoprivredne i prehrambene industrijske proizvodnje. Ostvarenjem navedenih uslova u narednom periodu u naseljima u ovom području doći će do porasta broja stanovnika i porasta specifične potrošnje vode.

Da bi se obezbedila zajednička funkcija transporta vode predviđeno je da budući magistralni cevovod bude povezan na tri mesta sa distribucionim vodovodnim sistemom Valjeva. Uticaj veze magistralnog cevovoda sa vodovodnom mrežom Valjeva na rad Regionalnog vodovodnog sistema «Stubo-Rovni» i na rad rezervoara «Gajina» utvrđen je hidrauličkim analizama.

Analizom je utvrđeno da se distribucionoj vodovodnoj mreži Valjeva iz magistralnog cevovoda u špicu potrošnje isporučuje oko 800 l/s ili 2880 m3/čas.

Cilj projekta

Akumulacija “Stubo-Rovni” će se koristiti za: snabdevanje vodom gradova Valjevo, Lazarevac, Lajkovac, Ub i Mionica, obezbeđenje biološkog minimuma u Jablanici nizvodno od brane “Stubo-Rovni”, obezbeđenje protoka na zahvatu na reci Kolubari za TE-TO “Kolubara“, ublažavanje poplavnog talasa i proizvodnju energije.

Kako privreda grada Valjeva teži ka razvijanju turističke aktivnosti to će područje same akumulacije moći da se koristi i u rekreativne svrhe.

Da bi se akumulacija mogla napuniti a potom i koristiti neophodno je pre punjenja izvršiti čišćenje akumulacije.

Da bi se obezbedila zahtevana količina vode obuhvaćena su izvorišta: reka Jablanica, vrelo «Paklje» i reka Gradac, desna pritoka Koubare sa ušćem u samom Valjevu.

Učešće reke Gradac i vrela “Paklje“ u raspodeli vode ograničeno je dotokom dok se vode reke Jablanice mogu planski koristiti preko akumulacionog prostora brane “Stubo-Rovni”.

Navedeni projekat je jedan od osnovnih projekata koji će pozitivno uticati na razvoj lokalnog stanovništva koje u ovom momentu ima ozbiljne probleme sa obezbeđenjem dovoljnih i kvalitetnih količina vode za piće.

S obzirom da se količine raspoložive vode vremenom smanjuju i da će uskoro voda biti od velikog i strateškog značaja potrebno je ovaj projekat tretirati kao prioritet, tj. projekat od velikog značaja.

Kako na ovom području nema dovoljno raspoloživih količina vode za piće potrebno je da se ona obezbedi sa veće udaljenosti, vezom na Regionalni vodovodni sistem “Stubo-Rovni” ,distribucioni vodovodni sistem Valjeva ili na ostala raspoloživa izvoršta vode za piće.

Generalnim projektom definisana je trasa cevovoda za transport vode za piće kroz gradsko jezgro grada Valjeva sve do budućeg kontra rezervoara “Gajina” iz kojeg se vrši distribucija vode za sve opštine korisnice Regionalnog vodovodnog sistema “Stubo-Rovni”.