Količine ugrađenog materijala

 

Količine ugrađenog materijala u telo brane:

Godina gradnje GLINA
(ugrađeno)
FILTER
I                                     II
POTPORNO
TELO BRANE
(kamen zona 4)
KAMENA
OBLOGA
(zone 5 i 6)
2003. kol. (m3) 9.567,78 2.930,00 4.750,00 101.569,40
2004. kol. (m3) 51.466,52 3.558,29 3.637,49 209.325,17
2005. kol. (m3) 0,00 0,00 0,00 101.819,83 5.766,70
2006. kol. (m3) 5.766,70 11.112,84 11.112,84 386.802,56 16.297,12
2007. kol. (m3) 46.972,05 9.399,16 9.399,16 391.131,64 25.948,01
Ukupno količina: 183.062,96 27.000,29 28.899,49 1.190.648,60 48.011,83

SVEGA UGRAĐENOG MATERIJALA       1.477.623,17 (m3)